TOP

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

อ.หยก

อ.เรณุกา สิทธิตถะวงศ์
renuka.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

พฤหัสบดี :  เวลา 09:00-12:00 น.

ศุกร์ :  เวลา 15:00-17:00 น.

อ.เก่ง

อ.วิชญ์วสิฐ เศรษฐีแสง
witwasit.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ :  เวลา 13:00-16:00 น.

ศุกร์ :  เวลา 09:00-12:00 น.

โค๊ชจูเนียร์

อ.ภัสนันท์ ศรีอภิพันธ์
phatsanan.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเน้นธุรกิจจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ :  เวลา 11:00-12:00 น.

พฤหัสบดี :  เวลา 08:40-10:40 น.