TOP

นัดพบอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน

  1. นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการ ไม่เกินเวลา 17.00 น. ยกตัวอย่างเช่น ต้องการเข้าปรึกษาวันอังคารที่ 12 ก.พ. 64 ต้องลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 64 ไม่เกินเวลา 17.00น.
  2. นักศึกษาควรเข้าไปรอในห้อง Meeting ก่อนเวลานัดหมาย 2-3 นาที เพื่อเตรียมพร้อม ซึ่งลิงค์ของห้อง Meeting จะได้รับทางอีเมล หลังลงทะเบียนนัดหมายเสร็จเรียบร้อย
  3. ในการให้คำปรึกษาจะอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 20 นาที
  4. นักศึกษาต้องรักษาเวลาในการเข้าพบ อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาตามเวลาที่กําหนด (หากนักศึกษาไม่มาในช่วงเวลาที่ได้ลงทะเบียนนัดหมายไว้ นักศึกษาจะต้องทำการนัดหมายใหม่)
  1. ลงทะเบียนใน google form โดยต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการ ไม่เกินเวลา 17.00น. โดยกดเข้าที่ ลงทะเบียนนัดหมายเวลา
  2. เช็คช่วงเวลาตารางลงทะเบียนที่ว่างจาก แบบฟอร์มลงทะเบียนนัดหมาย ในช่อง เวลานัดหมาย
  3. เมื่อลงทะเบียนนัดหมายเวลาเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับอีเมลตอบกลับ ซึ่งภายในจะแจ้งรายละเอียดของลิงค์ Zoom Account พร้อมรายละเอียดวันและเวลา ที่นักศึกษานัดหมาย
  4. ในการให้คำปรึกษาออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom ก่อนถึงเวลานัดหมายนักศึกษาควรติดตั้งโปรแกรม Zoom และศึกษาวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อน
    (คู่มือและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม http://faq.bu.ac.th/wordpress/ebook/zoom.pdf)

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

อ.หยก

อ.เรณุกา สิทธิตถะวงศ์
renuka.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

เสาร์ :  เวลา 09:00-12:00 น.

อ.เก่ง

อ.วิชญ์วสิฐ เศรษฐีแสง
witwasit.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

ศุกร์ :  เวลา 09:00-12:00 น.

โค๊ชจูเนียร์

อ.ภัสนันท์ ศรีอภิพันธ์
phatsanan.s@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเน้นธุรกิจจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

จันทร์ : เวลา 09:00-12:00 น.
ศุกร์ : เวลา 09:00-12:00 น.

อ.จุ๊บ

อ.นิดา  ถาวรกุล
nida.t@bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

ศุกร์ :  เวลา 09:00-12:00 น.

อ.โอปอล

ดร.ศิริวรรณ แสนยากุล
siriwan.sa @bu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

อังคาร :  เวลา 12:00-15:00 น.