TOP

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

อ.มาร์ค

ดร.วรวัฒน์ จรดล
worawat.j@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ :  เวลา 13:00-15:00 น.

อ.เพชร

อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร
petcharee.s@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ :  เวลา 09:00-10:00 น.

อ.ชาญ

รศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
channarong.c@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน

เวลาให้คำปรึกษา :

พฤหัสบดี :  เวลา 09:00-12:00 น.

ครูหญิง

อ.โชติรส กมลสวัสดิ์
chotirot.k@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด

เวลาให้คำปรึกษา :

อังคาร :  เวลา 09:00-11:00 น.

โค๊ชจูเนียร์

อ.ภัสนันท์ ศรีอภิพันธ์
phatsanan.s@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเน้นธุรกิจจีน

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ : เวลา 11:00-12:00 น.

พฤหัสบดี : เวลา 08:40-10:40 น.