TOP

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

อ.แอร์

ดร.วิลาสินี ตู้จินดา
vilasinee.b@bu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เวลาให้คำปรึกษา :

จันทร์ : เวลา 09:00-12:00 น.

อ.ชาญ

รศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
channarong.c@bu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน

เวลาให้คำปรึกษา :

พฤหัสบดี :  เวลา 09:00-12:00 น.