TOP

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

ออจิ๋ม

ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
krisawan.p@bu.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

เวลาให้คำปรึกษา :

จันทร์ :  เวลา 09:00-12:00 น.

ออฝน

อ.อังคณา สุวรรณจตุพร
angkana.s@bu.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

เวลาให้คำปรึกษา :

อังคาร :  เวลา 13:00-14:00 น.

พฤหัสบดี :  เวลา 11:00-12:00 น.