TOP

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

ครูอู๊ด

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
sirichai.m@bu.ac.th

คณะนิติศาสตร์

เวลาให้คำปรึกษา :

พุธ :  เวลา 09:00-12:00 น.

พฤหัสบดี :  เวลา 13:00-16:00 น.

อ.แอน

อ.วิไลลักษณ์ ไกรลาศ
wilailuk.k@bu.ac.th

คณะนิติศาสตร์

เวลาให้คำปรึกษา :

จันทร์ :  เวลา 14:00-15:00 น.

ศุกร์ :  เวลา 14:00-15:00 น.

โค้ชเบสท์

อ.ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
pakorn.p@bu.ac.th

คณะนิติศาสตร์

เวลาให้คำปรึกษา :

อังคาร :  เวลา 10:00-12:00 น.

พุธ :  เวลา 10:00-12:00 น.