TOP

BU Workshop From Home EP.4 : ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs

  • May 15, 2020
  • 10:00 - 11:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

BU Workshop From Home EP.4 : ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs

10:00 - 11:00
May 15, 2020

000000

BU Workshop From Home EP.4 : ทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs

10:00 - 11:00
May 15, 2020

PRINT

BU Workshop From Home EP.4 ในหัวข้อทุกวิกฤตคือโอกาส แค่รู้เคล็ดลับ Foodpreneurs โดยคุณมิ้ง เจ้าของร้านมิ้งค์หม้อไฟ คุณยู เจ้าของร้าน Little C และคุณวิน เจ้าของร้านหมูทอดติดฟัน

“ไม่จำเป็นต้องเรียนจบธุรกิจร้านอาหารโดยตรง แค่เพียงมีความตั้งใจก็เริ่มต้นความสำเร็จได้”

Covid-19 มาปรับตัวรุก ลุย ตั้ง รับ

– ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ (ความสะอาด/อาหารที่ทำตอบสนองความต้องการแบบใหม่)

– ปรับจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แบบ Delivery

– เพิ่มจุดตั้งร้านในการขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

– มีการโปรโมทร้านในวิธีการใหม่ๆ (โปรโมชั่น)

เทคนิคสร้างยอดขายธุรกิจร้านอาหาร

– ช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มเป้าหมาย (เฟซบุ๊ก/ไลน์)

– รูปภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพสวยๆ ให้เกิด Emotion ความอยากกิน

– สร้างกิจกรรมให้เกิดการสื่อสารโต้ตอบระหว่างร้านค้ากับกลุ่มเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชัน

ช่องทางตอบโจทย์ความต้องการ

– หน้าร้านที่มีให้บริการตามจุดต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

– มีบริการ Delivery ของร้านค้าเอง (บริการสถานที่ใกล้)

– มีบริการ Food Delivery ออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้า (บริการสถานที่ไกล)