TOP

นัดหมายแพทย์ โรคผิวหนัง / รักษาโรคทั่วไป

BU CARE

Event details

  • November 10, 2020
  • 12:00 - 15:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

นัดหมายแพทย์ โรคผิวหนัง / รักษาโรคทั่วไป

12:00 - 15:00
November 10, 2020

000000

นัดหมายแพทย์ โรคผิวหนัง / รักษาโรคทั่วไป

12:00 - 15:00
November 10, 2020

PRINT

นพ.ประสิทธิ์ จงเสริมศิริสกุล
Prasit Chongsermsirisakul

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการให้บริการ

– ให้คำแนะนำ/ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นจากแพทย์หลากหลายสาขา เช่น ตรวจร่างกายเบื้องต้น ให้คำแนะแนะ/รักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้คำแนะนำการใช้ยา/การปฏิบัติตัวเพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพิเศษต่างๆ อ่านผลเลือด อ่านผลเอ็กซเรย์ เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1) เลือกวันที่ต้องการพบแพทย์โดยการกด DETAILS

2) กรอกข้อมูลและเลือกเวลาใน Google Form

3) จะได้รับ e-mail ตามที่ระบุไว้ใน Google Form ก่อนวันนัด 1 วัน

4) กดเข้าร่วมการตรวจตามเวันและวลาที่ระบุใน Google Form จาก e-mail ที่ได้รับในข้อ 3